चारित्र्याच्या निर्माणावीन समाजजीवन व्यर्थ असे | कर्तव्याची जाणीव नसता प्रगतीलाही अर्थ नसे |
Blue Hills image

News